آزمایشگاه دما

 آزمایشگاه دمای آصال توانسته است بزرگ ترین گستره کالیبراسیون دما و رطوبت را با بالاترین دقت ایجاد کند.کالیبراسیون انواع ترمومتر , سنسور دما , رطوبت سنج , مولد های دما و رطوبت از جمله توانایی های این آزمایشگاه است.

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

محیط های دمایی

(کوره، حمام، انواع بن ماری, آون، انواع انکوباتور، یخچال، فریزر، گرمخانه، سردخانه)

-60 to -20 ˚C

 

-20 to 250 ˚C

 

250 to 600 ˚C

 

600 to 1100 ˚C

 

1100 to 1200 ˚C

 

2

دماسنج مایع در شیشه

-40 to 50 ˚C

 

50 to 100 ˚C

 

100 to 250 ˚C

 

3

دماسنج های تماسی، دوفلزی و پرشده

-40 to 50 ˚C

 

50 to 100 ˚C

 

100 to 250 ˚C

 

4

هویه

UP to 600 ˚C

 

5

دماسنج تابشی

50 to 100˚C

 

100 to 500 ˚C

 

6

نشاندهنده دمایی از نوع مقاومتی

Pt 100 (385)

-200°C to 100°C

0.058°C

100°C to 800°C

0.0144%rdg + 0.046°C

Pt 100 (3916)

-200°C to 100°C

0.058°C

100°C to 630°C

0.0144%rdg + 0.046°C

Pt 100 (3926)

-200°C to 100°C

0.058°C

100°C to 630°C

0.0144%rdg + 0.046°C

Pt 200

-200°C to 100°C

0.069°C

100°C to 630°C

0.0196%rdg + 0.058°C

Pt 500

-200°C to 100°C

0.069°C

100°C to 630°C

0.0196%rdg + 0.058°C

Pt 1000

-200°C to 100°C

0.069°C

100°C to 630°C

0.0196%rdg + 0.058°C

Ni120

-100°C to 260°C

0.046°C

Cu100

-80°C to 260°C

0.231°C

7

نشان دهنده دمایی

 از نوع ترموکوپل

Type E

-250°C to -200°C

0.693°C

-200°C to -100°C

0.346°C

-100°C to 600°C

0.346°C

600°C to 1000°C

0.231°C

Type N

-200°C to -100°C

0.693°C

-100°C to 900°C

0.577°C

900°C to 1300°C

0.346°C

Type J

-210°C to -100°C

0.346°C

-100°C to 800°C

0.231°C

800°C to 1200°C

0.346°C

Type K

-200°C to -100°C

0.462°C

-100°C to 400°C

0.346°C

400°C to 1200°C

0.346°C

1200°C to 1372°C

0.346°C

Type T

 

-250°C to -200°C

1.039°C

-200°C to 0°C

0.462°C

0°C to 400°C

0.346°C

Type B

 

600°C to 800°C

1.155°C

800°C to 1000°C

0.924°C

1000°C to 1820°C

0.924°C

Type R

 

-20°C to 0°C

1.386°C

0°C to 100°C

1.270°C

100°C to 1767°C

1.039°C

Type S

-20°C to 0°C

1.386°C

0°C to 200°C

1.270°C

200°C to 1400°C

1.039°C

1400°C to 1767°C

1.155°C

Type C

0°C to 800°C

0.693°C

800°C to 1200°C

0.808°C

1200°C to 1800°C

1.039°C

1800°C to 2316°C

1.501°C

Type L

-200°C to -100°C

0.346°C

-100°C to 800°C

0.231°C

800°C to 900°C

0.231°C

Type U

-200°C to 0°C

0.462°C

0°C to 600°C

0.346°C

Type BP

0°C to 1000°C

0.462°C

1000°C to 2000°C

0.693°C

2000°C to 2500°C

0.924°C

Type XK

-200°C to 300°C

0.231°C

300°C to 800°C

0.346°C

8

اندازه گیری دمایی از نوع مقاومتی

Pt 100 (385)

-200°C to 100°C

0.081°C

100°C to 800°C

0.0231%rdg + 0.058°C

Pt 100 (3916)

-200°C to 100°C

0.081°C

100°C to 630°C

0.0231%rdg + 0.058°C

Pt 100 (3926)

-200°C to 100°C

0.092°C

100°C to 630°C

0.0231%rdg + 0.069°C

Pt 200

-200°C to 100°C

0.081°C

100°C to 630°C

0.0231%rdg + 0.058°C

Pt 500

-200°C to 100°C

0.081°C

100°C to 630°C

0.0231%rdg + 0.058°C

Pt 1000

-200°C to 100°C

0.081°C

100°C to 630°C

0.0231%rdg + 0.058°C

Ni120

-100°C to 260°C

0.115°C

Cu100

-80°C to 260°C

0.231°C

9

اندازه گیری دمایی

 از نوع ترموکوپل

Type E

-250°C to -200°C

1.501°C

-200°C to -100°C

0.577°C

-100°C to 600°C

0.346°C

600°C to 1000°C

0.462°C

Type N

-200°C to -100°C

1.155°C

-100°C to 900°C

0.577°C

900°C to 1300°C

0.693°C

Type J

-210°C to -100°C

0.693°C

-100°C to 800°C

0.346°C

800°C to 1200°C

0.577°C

Type K

-200°C to -100°C

0.808°C

-100°C to 400°C

0.346°C

400°C to 1200°C

0.577°C

1200°C to 1372°C

0.808°C

Type T

 

-250°C to -200°C

1.963°C

-200°C to 0°C

0.693°C

0°C to 400°C

0.346°C

Type B

 

600°C to 800°C

1.501°C

800°C to 1000°C

1.155°C

1000°C to 1820°C

1.039°C

Type R

 

-20°C to 0°C

2.656°C

0°C to 100°C

1.732°C

100°C to 1767°C

1.155°C

Type S

-20°C to 0°C

2.656°C

0°C to 200°C

1.732°C

200°C to 1400°C

1.039°C

1400°C to 1767°C

1.270°C

Type C

0°C to 800°C

0.693°C

800°C to 1200°C

0.924°C

1200°C to 1800°C

1.270°C

1800°C to 2316°C

2.309°C

Type L

-200°C to -100°C

0.693°C

-100°C to 800°C

0.346°C

800°C to 900°C

0.577°C

Type U

-200°C to 0°C

0.693°C

0°C to 600°C

0.346°C

Type BP

0°C to 1000°C

1.155°C

1000°C to 2000°C

1.848°C

2000°C to 2500°C

2.309°C

Type XK

-200°C to 300°C

0.231°C

300°C to 800°C

0.462°C

10

دماسنج محیطی

دما

Up to 140 ˚C

 

رطوبت

10 to 95% RH

 

11

اتوکلاو

دما

50 to 150 ˚C

 

فشار

Up to 5 Bar

0.011%rdg

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف