آزمایشگاه الکترونیک

                                                                                                                                                                                                                   کالیبراسیون کلیه پارامترهای الکتریکی شامل جریان , ولتاژ , مقاومت , توان و ... همچنین کالیبراسیون دورسنج های نوری و تماسی در بزرگترین گستره و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری صوت و زمان از جمله فعالیت های این آزمایشگاه می باشد.

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

تولید ولتاژ DC

0mV to 20mV

0.0058% + 6.928uV

20mV to 200mV

0.0017% + 9.238uV

200mV to 2V

0.0014% + 11.561uV

2V to 20V

0.0012% + 58.023uV

20V to 240V

0.0017% + 0.580mV

240V to 1000V

0.0058% + 5.802mV

2

تولید ولتاژ AC

0mV to 20mV

20Hz to 10KHz

0.2309% + 34.641uV

10KHz to 50KHz

0.2309% + 34.641uV

50KHz to 100KHz

1.1547% + 34.641uV

20mV to 200mV

20Hz to 10KHz

0.1155% + 92.376uV

10KHz to 50KHz

0.1732% + 138.564uV

50KHz to 100KHz

0.3464% + 138.564uV

200mV to 2V

20Hz to 10KHz

0.0208% + 115.471uV

10KHz to 50KHz

0.0577% + 230.941uV

50KHz to 100KHz

0.2309% + 1154.701uV

2V to 20V

20Hz to 10KHz

0.0208% + 1.155mV

10KHz to 50KHz

0.0577% + 6.928mV

50KHz to 100KHz

0.2309% + 11.547mV

20V to 240V

20Hz to 10KHz

0.0208% + 11.547mV

240V to 1000V

20Hz to 10KHz

0.0346% + 230.941mV

3

 تولید جریان DC

1uA to 200uA

0.0577% + 0.023uA

200uA to 2mA

0.0231% + 0.058uA

2mA to 20mA

0.0115% + 0.693uA

20mA to 200mA

0.0115% + 6.928uA

200mA to 2A

0.0173% + 115.471uA

2A to 20A

0.0231% + 2.309mA

20A to 30A

0.0231% + 2.309mA

 تولید جریان DC

x25 Coil

5A to 50A

0.3468% + 116.369uA

50A to 500A

0.3472% + 2.314mA

x50 Coil

10A to 100A

0.3468% + 119.024uA

100A to 1000A

0.3472% + 2.327mA

4

تولید جریان AC

1uA to 200uA

20Hz to 1KHz

0.1732% + 0.023uA

1KHz to 5KHz

0.3464% + 0.254uA

200uA to 2mA

20Hz to 1KHz

0.0808% + 0.231uA

1KHz to 5KHz

0.2309% + 1.155uA

5KHz to 10KHz

0.5774% + 1.617uA

2mA to 20mA

20Hz to 1KHz

0.0577% + 1.155uA

1KHz to 5KHz

0.2309% + 11.547uA

5KHz to 10KHz

0.5774% + 16.166uA

20mA to 200mA

20Hz to 1KHz

0.0577% + 11.547uA

1KHz to 5KHz

0.2309% + 115.470uA

5KHz to 10KHz

0.5774% + 161.658uA

4

تولید جریان AC

200mA to 2A

20Hz to 1KHz

0.0577% + 115.471uA

2A to 20A

20Hz to 1KHz

0.1155% + 6.928mA

20A to 30A

20Hz to 1KHz

0.1155% + 6.928mA

5A to 50A (x25)

20Hz to 100Hz

0.3512% + 116.369uA

50A to 500A (x25)

20Hz to 100Hz

0.3651% + 6.930mA

10A to 100A (x50)

20Hz to 100Hz

0.3512% + 119.024uA

100A to 1000A (x50)

20Hz to 100Hz

0.3651% + 6.934mA

5

تولید مقاومت الکتریکی

0Ω to 10Ω

0.0346% + 5.802mΩ

10Ω to 33Ω

0.0173% + 5.802mΩ

33Ω to 100Ω

0.0115% + 8.165mΩ

100Ω to 330Ω

0.0115% + 5.774mΩ

330Ω to 1KΩ

0.0115% + 57.735mΩ

1KΩ to 3.3KΩ

0.0115% + 57.735mΩ

3.3KΩ to 10KΩ

0.0115% + 0.577Ω

10KΩ to 33KΩ

0.0115% + 0.577Ω

33KΩ to 100KΩ

0.0115% + 5.774Ω

100KΩ to 330KΩ

0.0115% + 5.774Ω

330KΩ to 1MΩ

0.0115% + 57.735Ω

1MΩ to 3.3MΩ

0.0231% + 57.735Ω

3.3MΩ to 10MΩ

0.0577% + 0.577KΩ

10MΩ to 33MΩ

0.1155% + 0.577KΩ

33MΩ to 100MΩ

0.2309% + 5.774KΩ

100MΩ to 1000MΩ

0.5774% + 57.735KΩ

6

تولید مقاومت عایقی

1 GΩ to 10 GΩ

1.1547%

7

تولید خازن

700pF to 1nF

0.5774% + 17.321pF

1nF to 3.3nF

0.5774% + 5.774pF

3.3nF to 10nF

0.5774% + 0.577pF

10nF to 33nF

0.5774% + 0.577pF

33nF to 100nF

0.5774% + 5.774pF

100nF to 330nF

1.1547% + 5.774pF

330nF to 1uF

1.1547% + 57.735pF

1uF to 3.3uF

1.7321% + 57.735pF

3.3uF to 10uF

1.7321% + 0.577nF

10uF to 100uF

2.3094% + 5.774nF

8

تولید توان الکتریکی DC

ولتاژ

200mV to 240V

 

جریان

2mA to 20A

 

توان الکتریکی

0.4VA to 2.4KVA

 

9

تولید توان الکتریکی AC

ولتاژ

200mV to 240V

 

جریان

2mA to 20A

 

توان الکتریکی

0.4VA to 2.4KVA

 

فاز

-90° to +90°

 

فرکانس

40Hz to 400Hz

 

زمان (انرژی)

1.1S to 1999S

 

10

تولید فرکانس

0.1Hz to 20Hz

0.0058% + 5.774uHz

20Hz to 100Hz

0.0058% + 57.735uHz

100Hz to 200Hz

0.0058% + 57.735uHz

200Hz to 1KHz

0.0058% + 0.577mHz

1KHz to 2KHz

0.0058% + 0.577mHz

2KHz to 10KHz

0.0058% + 5.774mHz

10KHz to 20KHz

0.0058% + 5.774mHz

20KHz to 100KHz

0.0058% + 57.735mHz

100KHz to 200KHz

0.0058% + 57.735mHz

200KHz to 1MHz

0.0058% + 0.577Hz

1MHz to 2MHz

0.0058% + 0.577Hz

2MHz to 10MHz

0.0058% + 5.774Hz

10MHz to 20MHz

0.0058% + 5.774Hz

11

اندازه گیری ولتاژ  DC

0mV to 100mV

0.0043% + 4.042uV

100mV to 1V

0.0029% + 8.103uV

1V to 10V

0.0028% + 58.023uV

10V to 100V

0.0044% + 695.222uV

100V to 1000V

0.0047% + 11.561mV

1KV to 10KV

1.1547% + 58.023uV

10KV to 20KV

1.1547% + 695.222uV

20KV to 40KV

1.7321% + 695.222uV

12

اندازه گیری ولتاژ  AC

0mV to 100mV

3Hz to 5Hz

1.1547% + 46.188uV

5Hz to 10Hz

0.4041% + 46.188uV

10Hz to 20KHz

0.0693% + 46.188uV

20KHz to 50KHz

0.1386% + 57.735uV

50KHz to 100KHz

0.6928% + 92.376uV

100KHz to 300KHz

4.6188% + 577.350uV

100mV to 1V

3Hz to 5Hz

1.1547% + 346.411uV

5Hz to 10Hz

0.4041% + 346.411uV

10Hz to 20KHz

0.0693% + 346.411uV

20KHz to 50KHz

0.1386% + 577.351uV

50KHz to 100KHz

0.6928% + 923.761uV

100KHz to 300KHz

4.6188% + 5773.503uV

1V to 10V

3Hz to 5Hz

1.1547% + 3.464mV

5Hz to 10Hz

0.4041% + 3.464mV

10Hz to 20KHz

0.0693% + 3.464mV

20KHz to 50KHz

0.1386% + 5.774mV

50KHz to 100KHz

0.6928% + 9.238mV

100KHz to 300KHz

4.6188% + 57.735mV

10V to 100V

3Hz to 5Hz

1.1547% + 34.641mV

5Hz to 10Hz

0.4041% + 34.641mV

10Hz to 20KHz

0.0693% + 34.641mV

20KHz to 50KHz

0.1386% + 57.735mV

50KHz to 100KHz

0.6928% + 92.376mV

100KHz to 300KHz

4.6188% + 577.350mV

100V to 1000V

3Hz to 5Hz

1.1547% + 259.808mV

5Hz to 10Hz

0.4041% + 259.808mV

10Hz to 20KHz

0.0693% + 259.808mV

20KHz to 50KHz

0.1386% + 433.013mV

50KHz to 100KHz

0.6928% + 692.821mV

100KHz to 300KHz

4.6188% + 4330.127mV

1KV to 10KV

HV Probe

3Hz to 5Hz

5.8878% + 3.464mV

5Hz to 10Hz

5.7876% + 3.464mV

10Hz to 20KHz

5.7739% + 3.464mV

20KHz to 50KHz

5.7752% + 5.774mV

50KHz to 100KHz

5.8149% + 9.238mV

100KHz to 300KHz

7.3937% + 57.735mV

10KV to 28KV

HV Probe

3Hz to 5Hz

5.8878% + 34.641mV

5Hz to 10Hz

5.7876% + 34.641mV

10Hz to 20KHz

5.7739% + 34.641mV

20KHz to 50KHz

5.7752% + 57.735mV

50KHz to 100KHz

5.8149% + 92.376mV

100KHz to 300KHz

7.3937% + 577.350mV

13

اندازه گیری جریان DC

0uA to 100uA

0.0577% + 28.868nA

100uA to 1mA

0.0577% + 57.738nA

1mA to 10mA

0.0577% + 2309.408nA

10mA to 100mA

0.0577% + 5773.791nA

100mA t0 400mA

0.0577% + 23.101uA

400mA to 1A

0.0577% + 230.941uA

1A to 3A

0.1155% + 692.844uA

3A to 10A

0.1732% + 923.778uA

10A to 40A

2.3094% + 0.093A

40A to 400A

1.7321% + 0.926A

400A to 2000A

1.7321% + 9.256A

14

اندازه گیری جریان AC

0uA to 100uA

3Hz to 5Hz

1.2702% + 69.282nA

5Hz to 10Hz

0.4041% + 69.282nA

10Hz to 5KHz

0.1732% + 69.282nA

5KHz to 10KHz

0.4041% + 80.829nA

100uA to 1mA

3Hz to 5Hz

1.1547% + 0.462uA

5Hz to 10Hz

0.3464% + 0.462uA

10Hz to 5KHz

0.1155% + 0.462uA

5KHz to 10KHz

0.2309% + 2.887uA

1mA to 10mA

3Hz to 5Hz

1.2702% + 6.928uA

5Hz to 10Hz

0.4041% + 6.928uA

10Hz to 5KHz

0.1732% + 6.928uA

5KHz to 10KHz

0.4041% + 80.829uA

10mA to 100mA

3Hz to 5Hz

1.1547% + 46.188uA

5Hz to 10Hz

0.3464% + 46.188uA

10Hz to 5KHz

0.1155% + 46.188uA

5KHz to 10KHz

0.2309% + 288.675uA

100mA t0 400mA

3Hz to 5Hz

1.1547% + 0.462mA

5Hz to 10Hz

0.3464% + 0.462mA

10Hz to 5KHz

0.1155% + 0.462mA

5KHz to 10KHz

0.2309% + 3.233mA

400mA to 1A

3Hz to 5Hz

1.1547% + 0.462mA

5Hz to 10Hz

0.3464% + 0.462mA

10Hz to 5KHz

0.1155% + 0.462mA

5KHz to 10KHz

0.4041% + 8.083mA

1A to 3A

3Hz to 5Hz

1.2702% + 2.078mA

5Hz to 10Hz

0.4041% + 2.078mA

10Hz to 5KHz

0.1732% + 2.078mA

5KHz to 10KHz

0.4041% + 24.249mA

3A to 10A

3Hz to 5Hz

1.2702% + 6.928mA

5Hz to 10Hz

0.4041% + 6.928mA

10Hz to 5KHz

0.1732% + 6.928mA

5KHz to 10KHz

0.4041% + 80.829mA

10A to 40A

50Hz to 60Hz

2.3094% + 0.093A

40A to 400A

50Hz to 60Hz

1.7321% + 0.926A

400A to 2000A

50Hz to 60Hz

1.7321% + 9.256A

15

اندازه گیری مقاومت

0Ω to 10Ω

0.0115% + 3.464mΩ

10Ω to 100Ω

0.0115% + 4.619mΩ

100Ω to 1KΩ

0.0115% + 11.561mΩ

1KΩ to 10KΩ

0.0115% + 115.614mΩ

10KΩ to 100KΩ

0.0115% + 1.156Ω

100KΩ to 1MΩ

0.0115% + 11.561Ω

1MΩ to 10MΩ

0.0462% + 115.614Ω

10MΩ to 100MΩ

0.9238% + 11.547KΩ

100MΩ to 1GΩ

2.3094% + 115.471KΩ

16

اندازه گیری خازن

0nF to 1nF

2.3094% + 28.873pF

1nF to 10nF

1.1547% + 58.023pF

10nF to 100nF

1.1547% + 580.230pF

100nF to 1uF

1.1547% + 5.802nF

1uF to 10uF

1.1547% + 58.023nF

10uF to 100uF

1.1547% + 580.230nF

100uF to 1mF

1.1547% + 5.802uF

1mF to 10mF

1.1547% + 58.023uF

10mF to 100mF

4.6188% + 238.048uF

17

اندازه گیری اندوکتانس

1uH to 100uH

0.0577% + 0.001uH

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف